Tag: giá trị là gì

  • Quy Luật Giá Trị Là Gì? Vai Trò Của Quy Luật Giá Trị

    Quy Luật Giá Trị Là Gì? Vai Trò Của Quy Luật Giá Trị

    Cạnh tranh, cung cầu, sức mua của tiền tệ. Ảnh hưởng của các yếu tố này làm cho giá cả hàng hóa trên thị trường bị tách rời khỏi giá trị và quay lên xuống quanh trục giá trị của chúng. Sự ảnh hưởng và thay đổi này là cơ chế vận hành của quy […]