Tag: m là gì?

  • Định nghĩa m là gì trong vật lý ?

    Định nghĩa m là gì trong vật lý ?

    m là gì? Khối lượng (ký hiệu m) là đại lượng không thứ nguyên, biểu thị lượng vật chất trong hạt hoặc vật thể. Đơn vị tiêu chuẩn của khối lượng trong Hệ thống quốc tế (SI) là kilôgam (kg). m là gì? Khối lượng được đo bằng cách xác định xem một hạt hoặc […]