Tag: Road map là gì?

  • Road map là gì?

    Road map là gì?

    Tạo một Road map sản phẩm là một công việc quan trọng đối với một giám đốc sản phẩm. Lộ trình rất quan trọng để điều phối quá trình phát triển sản phẩm. Lộ trình sản phẩm đảm bảo rằng các nhiệm vụ hàng ngày diễn ra phù hợp và đóng góp vào chiến lược […]