Tìm Hiểu Về Văn Hóa Là Gì?

by adminda

Từ khi sinh ra, con người phải ít nhất một lần đắm chìm trong lời ru ngọt ngào trước khi chìm vào giấc ngủ, rồi những bài học cha dạy, những tiếng võng, những trò chơi … tất cả những âm thanh, hình ảnh ấy … đều thuộc về văn hóa. . Trong cuộc sống, người ta thường nói văn hóa nào là văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh, hay Đà Nẵng đang thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”… Vậy thì văn hóa là gì?

Văn hóa là gì?

Để hiểu khái niệm văn hóa còn nhiều ý kiến ​​khác nhau nên thế giới và Việt Nam có những định nghĩa khác nhau về văn hóa.

Hồ Chí Minh cho rằng: “Vì mục đích tồn tại và sinh sống, loài người đã sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, cũng như những công cụ sinh hoạt như ăn, ở, Tất cả những sáng tạo và Phát minh này đều là văn hóa. “Với sự hiểu biết này, văn hóa sẽ bao gồm mọi thứ mà con người tạo ra và phát minh ra.

Năm 1994, UNESCO đã đưa ra định nghĩa về văn hóa, theo UNESCO, văn hóa có hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nói một cách khái quát, “Văn hóa là một phức hợp — tổng hợp các nét mặt tinh thần, vật chất, trí tuệ và tình cảm… nó phác họa bản sắc của một cộng đồng gia đình, làng xã, vùng, miền, quốc gia, xã hội…. Văn hóa không chỉ bao gồm nghệ thuật và văn học, mà còn cả cách sống, quyền cơ bản của con người, hệ giá trị, truyền thống và tín ngưỡng … ”. Còn hiểu theo nghĩa hẹp, “Văn hóa là tổng thể hệ thống các dấu hiệu (biểu tượng) chi phối cách ứng xử và giao tiếp của một cộng đồng, tạo cho cộng đồng những nét riêng của cộng đồng đó” …

van-hoa-la-gi-3-a5-duanbaryaciti-vn

Từ văn hóa có nhiều nghĩa. Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông thường để chỉ học vấn và cách sống. Theo nghĩa cụ thể, nó thể hiện trình độ phát triển của một giai đoạn. Văn hóa theo nghĩa rộng bao gồm tất cả mọi thứ, từ sản phẩm hiện đại được tinh chế đến tín ngưỡng, phong tục, lối sống… Hiện nay một số nhà nghiên cứu cho rằng văn hóa là sản phẩm. Sản phẩm của con người được tạo ra trong quá trình lao động (từ trí óc đến thể chất) và chịu sự chi phối của môi trường xung quanh (tự nhiên và xã hội) và tính cá nhân của mỗi quốc gia. Do văn hóa, con người trở nên khác với các loài vật khác, và do bị chi phối bởi môi trường xung quanh và tính cách dân tộc, nên văn hóa của mỗi quốc gia sẽ có những đặc điểm riêng.

Trong cuốn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Trung tâm Từ điển Báo chí Đà Nẵng xuất bản năm 2004, một loạt khái niệm văn hóa đã được đề xuất:

Văn hóa là hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống tinh thần.

– Văn hóa là tri thức, tri thức khoa học;

Văn hóa là một trình độ cao của hoạt động xã hội và là biểu hiện của văn minh;

Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy thông qua hoạt động thực tiễn, trong mối quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên và môi trường xã hội.

Trong cuốn sách Đi tìm bản sắc văn hóa Việt Nam, PGS.TS Trần Ngọc Thêm cho rằng: “Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy thông qua quá trình hoạt động thực tế, tác động qua lại giữa con người với nhau. và hiệu ứng môi trường tự nhiên và xã hội.

Văn hóa là sản phẩm của con người

Theo định nghĩa trên, văn hóa là nấc thang đưa con người lên trên các loài động vật khác và văn hóa là thứ mà con người tạo ra trong quá trình lao động để tồn tại. Văn hóa là sản phẩm của con người, là kết quả của quá trình tiến hóa của con người, các nhà khoa học văn hóa thường chia văn hóa thành hai loại: văn hóa vật chất và văn hóa phi vật chất. Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần luôn gắn bó chặt chẽ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau: không phải ngẫu nhiên mà Mác đã nói “hệ tư tưởng trở thành lực lượng vật chất khi được quần chúng nhân dân đồng tình, hiểu rõ”. Vì vậy, theo những mục đích khác nhau, sự phân biệt giữa văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần phải có những tiêu chuẩn khác nhau.

Văn hóa là kết quả, là tài sản chung của nhân loại. Văn hóa và con người là hai khái niệm không thể tách rời. Con người xuất hiện từ khi nào thì văn hóa cũng xuất hiện từ đó.

Vì vậy, một nền văn hóa chỉ con người mới có, là đặc trưng của con người, và chỉ con người mới biết dùng tinh thần và lý trí để khắc phục bản năng, cải thiện cuộc sống của mình, cải thiện mối quan hệ với người khác, cải thiện mối quan hệ của mình với người khác, và loại bỏ linh hồn khỏi hậu quả vật chất Ra ngoài. Chúng ta nghĩ về loài ong động vật là một trong những loài động vật “có tổ chức nhất” trong tự nhiên, nhưng loài ong cổ đại không khác gì loài ong ngày nay. Nhưng con người đã khác, và cách sống của người xưa cũng khác với người ngày nay.

van-hoa-la-gi-3-a4-duanbaryaciti-vn

Con người là người sáng tạo ra văn hóa. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, loài người không ngừng đổi mới và sáng tạo ra giá trị văn hóa. Một trong những giá trị văn hóa do con người tạo ra là chính con người – con người của văn hóa. Con người tạo ra văn hóa, và con người cũng là sản phẩm của văn hóa.

Con người là vật mang văn hóa điển hình. Những giá trị văn hóa vật chất có thể mất đi, nhưng chừng nào vật mang văn hóa – con người còn tồn tại thì văn hóa sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. Văn hóa được tạo dựng và phát triển trong mối quan hệ qua lại giữa con người và xã hội, duy trì sự ổn định và trật tự. xã hội.

Trên đây là bài viết về văn hóa là gì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

 

You may also like

Leave a Comment